Mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019)

imagepending
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định về mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, Quyết định này quy định nguyên tắc xác định giá các loại đất; bảng giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm...

PL1: Nguyên tắc xác định giá các loại đất

imagepending
Phụ lục I NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)     Nguyên tắc chung Nhóm đất nông nghiệp Giá các loại đất nông nghiệp được xác định theo từng vị trí khác nhau, giá đất được xác định theo...

PL2: Bảng giá đất trồng cây hằng năm

imagepending
Phụ lục II BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM BAO GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC VÀ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN   (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)     QUẬN NINH KIỀU                                 Đơn...

PL3: Bảng giá đất trồng cây lâu năm

imagepending
Phụ lục III BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM   (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)     QUẬN NINH KIỀU   Đơn vị tính: đồng/m2 Vị trí Giá đất Vị trí 1 250.000 – Vị trí 1: Áp dụng cho toàn bộ đất trồng cây lâu năm trên...

PL4: Bảng giá đất ở tại nông thôn

imagepending
Phụ lục IV BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT Ở CÒN LẠI)   (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)       QUẬN NINH KIỀU Đơn vị tính: đồng/m2 Khu vực Giá đất Khu vực 1 1.500.000 – Khu vực 1: Áp dụng cho các thửa đất không...

PL5: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

imagepending
Phụ lục V BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ CÒN LẠI)   (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)       QUẬN NINH KIỀU Đơn vị tính: đồng/m2 Khu vực Giá đất Khu vực 1 1.200.000 – Khu...

PL6: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

imagepending
Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP  KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP  KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ CÒN LẠI)   (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)       ...

Bảng giá đất quận Ninh Kiều TP Cần Thơ năm 2015 – 2019

imagepending
Phụ lục VII .1 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12  năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) Đơn vị tính: đồng/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 a) Đất ở tại đô thị 1 Bà Huyện Thanh Quan Cách...

Bảng giá đất quận Cái Răng TP Cần Thơ năm 2015 – 2019

imagepending
Phụ lục VII .3 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) Đơn vị tính: đồng/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 a) Đất ở tại đô thị 1 Duy Tân Ngô Quyền Trần...

Bảng giá đất quận Bình Thủy 2015 – 2019

imagepending
Phụ lục VII .2 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) Đơn vị tính: đồng/m2 STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 a) Đất ở tại đô thị 1 Bùi Hữu Nghĩa Cầu Bình...